Hệ sinh thái của Tập đoàn OSP bao gồm năm công ty thành viên có sự thống nhất cao về chiến lược, mục tiêu phát triển, nhưng độc lập về thương hiệu. Hiện nay, hệ sinh thái của OSP đang hoạt động trên các lĩnh vực bao gồm: nghiên cứu và triển khai dịch vụ – sản phẩm Chuyển đổi số; tư vấn & thực hiện Giải pháp công nghệ; Cung cấp Dịch vụ viễn thông và phát triển ứng dụng công nghệ Blockchain.